» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • IOM má více než 170 členských států a další pozorovatele z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Publikace "Integrační kurzy pro migranty a migrantky. Zahraniční zkušenosti."

  

 

Mezinárodní organizace pro migraci si dovoluje představit publikaci s názvem „Integrační kurzy pro migranty a migrantky“, která vychází ze zahraničních zkušeností získaných v rámci projektu IOM „Výměna zkušeností – zahraniční praxe v oblasti integrace a integračních kurzů“. Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a z dotací na integraci cizinců Ministerstva vnitra České republiky.

Domníváme se, že v současné době, kdy se i v České republice diskutuje podoba adaptačně-integračních kurzů pro nově příchozí migranty, je zajímavé podívat se na zahraniční praxi a zkušenosti. V publikaci naleznete informace o praxi Německa, Rakouska/Vídně, Belgie, Nizozemska, Francie, Švédska, Kanady.

Zároveň publikace nabízí i pohled Mezinárodní organizace pro migraci, která má dlouholeté zkušenosti z poskytování obdobných kurzů v rámci přesídlovacích programů pro různé vlády. Jen v roce 2012 probíhaly kurzy organizované IOM v 52 zemích světa, a to jak kurzy předodjezdové, tak i popříjezdové, pro více než čtyřicet tisíc lidí.

 

Publikace  nabízí  pohled  na  fungování  integračních  kurzů  v  zahraničí,  jejich evaluace  a  nároky,  které  jsou  kladeny  na  migranty/ky  po  příjezdu  do  nové země.  Integrační kurzy se obvykle skládají z jazykového kurzu a sociokulturního kurzu, na který je tato publikace orientována nejvíce. Nicméně z hlediska možné komparace mezi jednotlivými zeměmi jsou v publikaci popsány částečně i podmínky pro jazykové kurzy a případnou zkoušku z jazyka na různých úrovních dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Většina  evropských  států  integrační  kurzy  poskytuje,  a  to  zejména  pro  nově  příchozí migranty/ky. Záleží ale na imigrační politice státu, v jaké konkrétní formě budou integrační kurzy cizincům/kám nabízeny. Zda jsou povinné, nebo dobrovolné. Jestli za ně cizinci/ky platí, nebo jsou jim náklady po jejich úspěšném absolvování refundovány, nebo jestli jsou zcela zdarma.  Zda  zůstanou  jen  pro  nově  příchozí,  nebo  zda  povinnost  je  absolvovat je  zpětně  vztažena  i  na  již  pobývající  cizince/ky.  Absolvování  jazykové  zkoušky má různě dlouhé období pro splnění této povinnosti a různá je i konkrétní jazyková úroveň, jíž musí migrant/ka povinně dosáhnout.

Největší  pozornost  v  této  publikaci  věnujeme  integračním  kurzům  v  Německu  a  ve  Vídni, které  jsme  v  rámci  dvou  studijních  cest  měli  možnost  s  dalšími  odborníky  z  neziskového sektoru  a  integračních  center  osobně  navštívit.  Zároveň  v  kapitole  věnované  Německu a Vídni odkazujeme také na záznamy prezentací z expertního semináře dne 28. listopadu 2014 v Praze, který pořádala Mezinárodní organizace pro migraci. V rámci těchto kapitol se nabízí i detailní pohled na metodiku vedení integračních kurzů, což ocení tvůrci metodiky českých integračně-adaptačních kurzů, ale i budoucí  lektoři kurzů. Zbývající  kapitoly k jednotlivým zemím jsou již zpracované pouze formou kvalitativní obsahové analýzy, nicméně je možné dohledat i detailnější informace díky odkazům na příslušné webové stránky a použité zdroje.

Kromě  těchto  většinou  popříjezdových  integračních  kurzů  zkouší  mnoho  zemí  také  praxi propojení kurzů před odjezdem a po příjezdu migrantů/ek. V rámci možností této publikace nabízíme  shrnutí  vybraných  zkušeností  zejména  s  ohledem  na  zapojení  Mezinárodní organizace  pro  migraci  v  těchto  programech.  IOM  má  desítky  let  zkušeností  s  realizací obdobných  kurzů  po  celém  světě  pro  vybrané  skupiny  migrantů/ek,  proto  si  dovolujeme prostřednictvím této publikace přednést i naše zkušenosti.


IOM Praha také vydala k této publikaci doporučení vycházející ze zahraniční praxe, která by bylo možné realizovat v České republice v rámci přípravy integračně-adaptačních kurzů. Doporučení jsou ke stažení níže.

 

Přiložené soubory

  • Publikace "Integrační kurzy pro migranty a migrantky. Zahraniční zkušenosti."
  • Doporučení k integračním kurzům dle zahraniční zkušenosti