» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • IOM má více než 170 členských států a další pozorovatele z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Mladí migranti v ČR jejich vlastníma očima

Projekt je spolufinancován MV ČR z neivestiční dotace ze státního rozpočtu ČR "Integrace cizinců 2018"

 Hlavním cílem projektu je podpořit aktivní zapojení mladých migrantů ze třetích zemí do vytváření společnosti s vyšší mírou sociální inkluze a koheze a přispět tak k oboustranně přínosnému společnému soužití migrantů a majoritní společnosti. K naplňování tohoto cíle bude docházet zejména prostřednictvím zachycení a prezentací skutečných příběhů vyprávěných skutečnými lidmi, což napomůže rozvíjet interkulturní dialog, prohloubit porozumění a respekt pro diverzitu a toleranci a demystifikovat zavedené stereotypy.

 V souvislosti s naplňováním cílů aktualizované Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu, která si klade za cíl předcházet společnosti charakterizované netolerancí, kulturní a náboženskou nesnášenlivostí či xenofobními postoji, je nezbytné vnímat mládež jako vlivný prostředek sociální změny. Mladí migranti v současnosti tvoří značnou část migrantské populace (v ČR k 31. 12. 2015 žilo 90 734 migrantů ve věku od 15 do 29 let; zdroj: ČSÚ) a mají mnoho cenného, co nám mohou o své zkušenosti sdělit. Projekt proto podpoří mladé lidi, aby definovali zásadní výzvy a příležitosti spojené se sociální inkluzí a kohezí, integrací a participací migrantů, respektem pro identitu, diversitu a lidská práva a aby se v tomto kontextu přirozeně vnímali jako subjekty a nikoliv objekty migračních příběhů a prezentovali své myšlenky, názory a zkušenosti.

 

 Hlavní cíl projektu bude naplňován prostřednictvím následujících specifických cílů:

- Zvýšení participace mladých migrantů – dynamické, flexibilní skupiny, která je schopna rychle adaptovat nové postoje a přístupy – v médiích a ve společnosti tak, aby se cítili její součástí, a prohloubení příležitosti sehrát v ní aktivní úlohu vedoucí k naplňování oboustrannosti integračního procesu.

 - Zvýšení povědomí široké i odborné veřejnosti o zapojení mladých migrantů do hostitelské společnosti aktivitami vedoucími k vzájemnému otevřenému vnímání, lepšímu porozumění a sblížení s majoritní společností.

Díky realizaci projektových aktivit dojde k podpoře dialogu mezi migranty z třetích zemí pobývajících na území ČR legálně a hostitelskou společností, a to zejména ke sdílení zkušeností, názorů i nápadů mladých migrantů. Široké i odborné veřejnosti je zprostředkují vlastníma očima prostřednictvím krátkých videí uveřejněných na sociálních médiích, v rámci besed o přínosech migrace a důležitosti jejího managementu na středních školách jak v hl. městě Praze, tak ve vybraných regionech a dále na besedě během filmového festivalu konaného v závěru projektu. Tento způsob komunikace mezi migranty a širokou veřejností je velmi inovativní a zejména mezi mládeží oblíbený.

 

 

 

Odkazy