» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • IOM má více než 170 členských států a další pozorovatele z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Mezinárodní projekt HEADSTART: podpora integrace před odjezdem

Projekt reaguje na potřebu konsolidovat ponaučení ze stávajících praktik jednotlivých aktérů, stejně jako prozkoumat možné způsoby pro zesílení vazeb mezi před-odjezdovými a po-příjezdovými integračními službami pro přistěhovalce. 

Hlavním záměrem projektu je posílit kapacitu poskytovatelů služeb v zemích původu, aby předávali relevantní a rentabilní před-odjezdové integrační služby státním příslušníkům/nicím třetích zemí migrujícím do EU, a to prostřednictvím nacházení lepšího propojení (networkingu) mezi nimi samotnými a mezi nimi a jejich protějšky v přijímajících zemích EU a také pomocí lepší koordinace výběru vhodných před-odjezdových a po-příjezdových služeb na základě osvědčených postupů, které byly v této oblasti identifikovány v průběhu projektu. Dalším cílem je zlepšit socio-ekonomické výsledky integrace u migrantů ze třetích zemí v přijímajících státech s ohledem na zlepšení informovanosti a odborné přípravy před odjezdem.  K naplnění těchto cílů byly zvoleny následující aktivity:  

1.     Recenze a hodnocení globálních přístupů a postupů v oblasti před-odjezdové integrační podpory se zaměřením na EU a její sousední země a vytváření vazeb na integrační služby po příjezdu.

2.    Sdílení znalostí a budování sítí mezi lidmi z praxe z vysílajících i přijímajících zemí prostřednictvím jeden a půl denního semináře a půldenní veletržní akce, podporované neustále probíhající virtuální výměnou zkušeností na specializované webové stránce.

3.   Příručka pro Migrační informační centra sloužící jako prostředek ke sběru před-odjezdových informací a poskytování školení s doporučeními týkající se standardních operačních postupů, designu, institucionálního uspořádání, školení, kompetencí, sběru dat a jejich vyhodnocování.

4.       Uzavření celoevropského politického jednání

V návaznosti na výše uvedené činnosti a jejich výsledky projekt přispěje ke zlepšení kvality před-odjezdové integrační podpory cizinců v zemích původu, jakož i k sociálně-ekonomické integraci přistěhovalců ze třetích zemí ve státech EU, a to prostřednictvím zvyšování dostupnosti a kvality před-odjezdové integrační podpory a adaptací či začleněním v co nejranější fázi po příjezdu, včetně volného přístupu ke všem informacím, jazykovým a dalším typům kurzů a podporou při uznávání kvalifikací a validaci dovedností.

Projekt je řízen Mezinárodní organizaci pro migraci (IOM) v Budapešti (Maďarsko) s podporou dalších IOM poboček v participujících státech jako je Rakousko, Belgie, Česká republika, Itálie, Německo, Nizozemí, Portugalsko a Slovensko. Vše probíhá v koordinaci s konkrétními partnery projektu:

·         Světovou asociací veřejných služeb zaměstnanosti (WAPES);

·         Ministerstvem vnitra Rakouska;

·         Rakouskými integračními fondy (OIF);

·         Ministerstvem vnitra České republiky;

·         Spolkovým úřadem pro migraci a uprchlíky (BAMF) v Německu;

·         Úřadem pro přistěhovalectví a národnosti (OIN) v Maďarsku;

·         Ministerstvem vnitra Itálie;

·         Ministerstvem práce a sociálních věcí v Itálii;

·         Ministerstvem práce a sociálních věcí Nizozemska

·         Střediskem pro koordinaci integrace cizinců Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny na Slovensku

A ve spolupráci s přidruženými partnery:

·         Ministerstvem práce, sociální ochrany a rodiny v Moldavsku;

·         Ministerstvem práce a sociálních věcí bývalé jugoslávské republiky Makedonie;

·         Ministerstvem práce a sociálních věcí Kosova dle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1244;

·         Ministerstvem zahraničních věcí Kosova dle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1244;

·         Službami pro migranty před hranicemi, Portugalsko

HEADSTART projekt je spolufinancovaný Evropskou unií a ministerstvy vnitra Rakouska a Itálie a bude probíhat po 18 měsíců (od 1. ledna 2014 do 30. června 2015).

 

Pro více informací o projektu neváhejte kontaktovat Magdalenu Majkowskou-Tomkinovou, tel: + 36 1 472 25 19, email: mmajkowska@iom.int nebo Lucii Sládkovou v IOM Praha, email: lsladkova@iom.int. 

 Fotografie

    Letak HEADSTART