» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • IOM má více než 170 členských států a další pozorovatele z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Formování profese "sociokulturní mediátor" - inspirace portugalským modelem

 

 

 

Hlavním zaměřením projektu - formování profese sociokulturních mediátorů - je založení a rozvoj tematické sítě tvořené zahraničním partnerem z Portugalska ACIDI, I.P.(Alto Comissariado para a Imigraçio e Diálogo Intercultural - Vysoký komisariát pro imigraci a interkulturní dialog), českými nevládními organizacemi pracujícími s migranty, Asociací mediátorů, Odborem azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR - gestorem integrační politiky cizinců, Ministerstvem práce a sociálních věcí - oddělením zahraniční zaměstnanosti a CARITAS Vyšší odbornou školou sociální v Olomouci.

 

Na základě analýzy a sdílení zkušeností úspěšně aplikovaných portugalským partnerem, dalšími zahraničními institucemi a českými členy sítě, kteří se profilují v oblasti zaměstnávání migrantů coby sociokulturních mediátorů na imigračním úřadě a v dalších institucích zabývajících se cizineckou agendou, dojde k přenosu dobré praxe a etablování profese exkluzivně formované pro ohroženou skupinu na trhu práce v České republice, tj. pro imigranty a azylanty.

 

Cílem je tedy posílit zaměstnatelnost imigrantů s využitím jejich specifických znalostí a dovedností (znalost více jazyků a orientace ve více kulturách) prostřednictvím etablování profese sociokulturních mediátorů, nastavení jejich vzdělávání a zajištění jejich institucionálního zázemí tak, aby mohli kvalifikovaně vykonávat svoji práci. Aktivity v rámci sítě povedou k vytvoření vzdělávacího modulu (e-learningová a praktická forma), jeho akreditaci MPSV a následné pilotáži. Kurz bude otevřen migrantům z celé ČR. Vyškolení mediátoři budou své služby poskytovat prostřednictvím nevládních organizací v rámci celé ČR zejména na pracovištích oddělení pobytu cizinců OAMP MVČR. Podporu projektu vyjádřilo v přiloženém dopise MVČR Odbor azylové a integrační politiky a MPSV - oddělení zaměstnanosti cizinců a nevládní organizace pracující s migranty. Udržitelnost vzdělávacího modulu garantuje CARITAS VOŠs v Olomouci.

 

V českém kontextu zatím chybí systémové ukotvení této profese, a proto chce projekt přinést nejen zajímavé zkušenosti zahraničních kolegů, ale také otevřít debatu mezi českými institucemi, které se u nás migračním tématům věnují, o společenské poptávce po této profesi. O dalším dění vás budeme dále informovat na nově vznikajícím webu www.sociokulturnimediatori.cz