» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • IOM má více než 170 členských států a další pozorovatele z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Publikace výzkum

Jan Schroth publikoval v letech 2016 a 2018 anlýzy pro projekt Faktus.info společni Člověk v tísni.

 

Důvodem sepsání monografie na téma migrace a rozvoj kolektivem autorů byla snaha o soustředění dílčích témat, které spolu úzce souvisí, vzájemně se doplňují, ovlivňují a prolínají, tvoří společné zákonitosti a měly by být předmětem dalšího studia, do jednoho celku.

Uvedená publikace vznikla v rámci projektu "Podpora studia tématu "migrace a rozvoj" na vysokých školách", realizovaného Fakultou sociálních věd UK ve spolupráci s IOM Praha z prostředků České rozvojové agentury. Experti, kteří se podíleli na vzniku monografie, však přesahují rámec zmíněných institucí, a pochází jak z akademického světa, tak ze světa praxe.

Migrace je stále více uznávána jako téma, které vyžaduje globální přístup a koordinovanou reakci. Státy nediskutují o otázkách migrace pouze bilaterálně, ale také na regionální a globální úrovni. Společný srozumitelný jazyk je přitom nezbytný pro koordinaci a úspěch mezinárodní spolupráce. Tento výkladový slovník má za cíl sloužit jako nástroj pro usnadnění komunikace při prosazování mezinárodní spolupráce.

Historie snah IOM o vytvoření univerzálního slovníku sahá až do 70. let minulého století, ale přes opakované snahy a dílčí práce se teprve v roce 2004 týmu okolo vedoucího právního oddělení ředitelství IOM v Ženevě podařilo dokončit a vydat první kompletní verzi IOM Glossary on Migration.

Od prvního vydání byl slovník přeložen do mnoha jazyků, mimo jiné do ruštiny, arabštiny, španělštiny, francouzštiny, čínštiny, turečtiny, slovinštiny, bosenštiny nebo makedonštiny a další překlady se připravují. IOM Praha proto velmi uvítala ochotu Kristýny Andrlové a Anny Dumont přeložit druhé vydání Glossary do českého jazyka. V rámci projektu "Podpora studia tématu "migrace a rozvoj" na vysokých školách" realizovaného Fakultou sociálních věd UK ve spolupráci s IOM Praha z prostředků České rozvojové agentury, se slovník podařilo vydat v elektronické verzi na CD.

 

Manuál českých transformačních zkušeností v oblasti migračního managementu a reintegračních mechanismů

Manuál migračních zkušeností vznikl díky financování z projektů zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2009 přímo realizovaných pro Odbor azylové a migrační spolupráce Ministerstva vnitra ČR Mezinárodní organizací pro migraci v Praze (IOM International Organization for Migration). Manuál převádí do psané podoby témata seminářů a školení, které IOM Praha ve spolupráci s IOM misemi v zahraničí zorganizovala v posledních letech. Cílem Manuálu je udržitelným způsobem předat českou zkušenost, která je díky historickým vazbám a souvislostem podobná zkušenostem v zemích Moldavska, jižního Kavkazu i střední Asie a dalších zemích.

Na publikaci spolupracovala IOM s odborníky z Ministerstva vnitra a Ředitelství služby cizinecké policie, dále z Ministerstva práce a sociálních věcí, úřadů práce, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a agentury Czech Invest aj. Manuál byl publikován v počtu 40ks v českém jazyce a 70ks v ruském jazyce včetně doprovodných CD a je distribuován institucím české státní správy a partnerům ze státní správy v Moldavsku, na jižním Kavkaze a ve střední Asii.

V této sekci naleznete publikace, informace a závěrečné zprávy z výzkumů, na kterých se podílela IOM Praha