» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • IOM má více než 170 členských států a další pozorovatele z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Prevence a potírání obchodu s lidmi


Obchodování s lidmi za jakýmkoli účelem se celosvětově stává stále závažnějším problémem. Česká republika z hlediska tohoto fenoménu nejenom zemí původu, ale zejména zemí tranzitní a cílovou. Prvotní projektem IOM Praha byla informační kampaň, zaměřená na potenciální oběti obchodování za účelem nucené prostituce. Dále se IOM zaměřuje na výměnu informací mezi relevantními odborníky, na země původu obětí obchodu, informační kampaně cílené nejen na rizikové skupiny, ale i na širší veřejnost. Kromě prevence se IOM věnuje výzkumu a účastní se pravidelných setkání v rámci Programu podpory a ochrany obětí obchodu s lidmi, v jehož rámci zajišťuje dobrovolné návraty obětí do zemí původu a jejich reintegraci.

Strana poptávky je v problematice boje proti obchodu s lidmi jedním z nejméně známých aspektů. Jako jeden z účinných způsobů potírání obchodu s lidmi se jeví pojímání zákazníků prostituce nejen jako těch, kdo vytvářejí poptávku po obchodovaných ženách a dětech, ale mohou být také využiti jako cenný zdroj informací a tím i pomoci obětem obchodu s lidmi.

 

IOM Mezinárodní organizace pro migraci uskutečnila v období od prosince 2004 do února 2005 pilotní výzkum prostředí obchodu s lidmi na území České republiky, podle zadání Odboru bezpečnostní politiky MV ČR.

Výzkum byl zaměřen zejména na nucenou práci a jiné formy obchodování než za účelem sexuálního vykořisťování.

 

Termín realizace: září 2002 - otevřené ukončení

Cílem pilotního projektu bylo pokračovat ve vzdělávání odborných pracovníků v problematice CSEC (komerční sexuální zneužívání dětí) a zlepšovat komunikaci mezi odborníky, kteří se ve své praxi s potencionálními či faktickými oběťmi CSEC setkají.

Na základě mezinárodních zkušeností IOM s fenoménem obchodování s lidmi, byla IOM Praha oslovena Ministerstvem vnitra ČR, Odborem prevence kriminality, aby uspořádala s jeho spoluprací a za podpory pražského velvyslanectví Spojených států amerických seminář o zkušenostech IOM v oblasti obchodování s lidmi, kde jako hlavní důraz bude kladen na země původu.

IOM Praha realizovala v ČR v roce 1999 – 2000 za podpory Vlády USA velmi úspěšnou informační kampaň. Projekt se skládal z přípravné fáze a výzkumu, dále pak fáze  vlastního šíření pravdivých a nezkreslených informací mezi cílovou skupinou prostřednictvím celoplošných a informačních médií.

 

 Problematice nezletilých bez doprovodu zákonného zástupce (NBD) je na úrovni EU věnována nesystematická pozornost, politiky a praxe se různí úrovní i lidskoprávním zřetelem. Migrace NBD má přitom rozsáhlé demografické, sociální, kulturní a ekonomické dopady. Děti bez doprovodu přicházejí do EU ze všech částí světa. Některé prchají před pronásledováním, jiné se do EU dostanou za pomoci převaděčů nebo jsou oběťmi obchodu s lidmi, nucené prostituce nebo nucené práce. Roste počet těch, jejichž lidská práva jsou porušována (dětská prostituce, zneužívání dětí žijících na ulici, děti donucené vstupovat do manželského svazku, otroctví a nábor dětských vojáků).