» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • IOM má více než 170 členských států a další pozorovatele z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Integrace imigrantů v České republice

Integrace migrantů je základem k efektivnímu a srozumitelnému migračnímu managementu. Integrace je úzce propojena s dalšími oblastmi jako je ochrana lidských práv, rovné příležitosti, politika zaměstnanosti, národní bezpečnost, sociální stabilita, veřejné zdraví, vzdělávání, občanství a rozvoj. Politika a strategie podpory sociální, ekonomické a kulturní integrace migrantů do nového prostředí a vzdělávání hostitelské komunity o potenciálních přínosech nově příchozích může zvýšit pozitivní dopady migrace.

Ačkoliv trvalá migrace je poměrně významná, tak mezinárodní migrace v současnosti je stále převážně dočasná, krátkodobá, cirkulární a proudící do různých destinací. Integrační snahy by proto měly odpovídajícím způsobem a flexibilně reagovat na tyto různorodé situace. Globální ekonomická krize a její dopad na země původu a hostitelské země komplikují už tak dost velké výzvy v oblasti integrace migrantů.


Klíčové poznatky

Imigrace může někdy u veřejnosti vyvolávat obavy, a to zejména během období poklesu ekonomiky. Migranti jsou často spatřováni jako ti, kteří „lidem berou práci“ nebo kvůli kterým se snižují mzdy či jako přítěž pro sociální systém. Nicméně zkušenosti a dlouhodobé výzkumy většinou dokazují, že toto vnímání je nepodložené. Každopádně však může být negativní vnímání migrantů hluboce zakořeněno a pouze dlouhodobé a cílené snahy o medializaci pravdivých informací mohou přinést potřebnou změnu. IOM Praha se snaží spolupracovat s médii (viz projektové aktivity).

Na základě IOM zkušeností z realizace projektů integrace cizinců z různých částí světa, považuje IOM za důležité následující aktivity:
-    šíření informací v zemích původu o právech a povinnostech migrantů;
-    předodletové poradenství a kurzy socio-kulturní orientace, která usnadní jejich přizpůsobení se životu v nové zemi;
-    poskytnutí poradenství o službách v hostitelské zemi a síti neziskových organizací;
-    poskytnutí jazykových kurzů a odborných kurzů, které zvýší dovednosti cizinců potřebných v nové zemi.

Zároveň je důležité zvyšovat povědomí v hostitelských zemích o kultuře nově příchozích cizinců a zdůrazňovat potenciální příspěvky cizinců hostitelské společnosti, zlepšovat vnímání a přijetí migrantů domácí komunitou a omezovat riziko diskriminace a xenofobie.

 

IOM Praha se partnersky podílela na projektu neziskové organizace Slovo 21 "Vítejte v České republice II". Vítejte v České republice II navazuje na stejnojmenný projekt, který se snaží o podporu integrace cizinců takovým způsobem, aby migranti znali svá práva a povinnosti a orientovali se v českém prostředí. V pokračujícím projketu byly cizincům v Česku poskytnuty adaptačně integrační kurzy podle již připravené jednotné metodiky. Cílem bylo především zvýšit informovanost cizinců o jejich právech a povinnostech, o životě v Česku, ale i konkrétním regionu jejich pobytu. 

 

Mezinárodní projekt HEADSTART: podpora integrace před odjezdem vznikl v návaznosti na potřebu implementovat opatření podporující integraci migrantů/ek před jejich odjezdem, například sdílením informací o přijímacích procedurách, o právech a povinnostech migrantů/ek, jakož i o nabídkách placené či dobrovolné jazykové výuky nebo odborné přípravy s cílem posílit jejich začlenění na trhu práce a získání společenských kontaktů ihned po příjezdu. V tomto ohledu se objevila jasná potřeba konsolidovat ponaučení ze stávajících praktik jednotlivých aktérů, stejně jako prozkoumat možné způsoby pro zesílení vazeb mezi před-odjezdovými a po-příjezdovými integračními službami pro přistěhovalce.

Projekt je řízen Mezinárodní organizaci pro migraci (IOM) v Budapešti (Maďarsko) s podporou dalších IOM poboček v participujících státech jako je Rakousko, Belgie, Česká republika, Itálie, Německo, Nizozemí, Portugalsko a Slovensko.

IOM Praha zahájila nový evropský projekt pro mládež - migranty. Projekt je spolufinancován Evropskou komisí a je implementován v kooperaci s mládežnickými organizacemi a partnerskými institucemi v České republice, Finsku, Francii, Rumunsku a Španělsku. Koordinátorem projektu je IOM Helsinky. Partnery v České republice jsou Integrační centrum Praha, Městská část Praha 14, Městská část Praha 3.

Cílem projektu ACCESS je umožnit migrantské mládeži stát se občansky aktivní na místní, národní a evropské (EU) úrovni. Projekt ACCESS poskytuje konkrétní rady a nástroje tvůrcům politiky, aby začlenili myšlenky a nápady mladých lidí již do rozhodovacího procesu.

V kontextu tohoto projektu neznamená politická participace mladých pouze účast na volebních procesech, ale skládá se z komplexnějšího přístupu k zapojení všech mladých lidí do rozvoje, implementace a evaluace veškerých politik, jež se jich nějakým způsobem dotýkají. Aktivní politická participace může znamenat účast např. v místních samosprávních mládežnických parlamentech, lobbying, poskytování zpětné vazby tvůrcům politiky nebo dobrovolné začlenění do přidružených komisí (výborů) či asociací.

Projekt byl započat v prosinci 2013 a bude trvat až do května 2015. 

IOM Praha se partnersky podílí na projektu neziskové organizace Slovo 21 "Vítejte v České republice". Projekt se snaží o podporu integrace cizinců takovým způsobem, aby migranti znali svá práva a povinnosti a orientovali se v českém prostředí, a to prostřednictvím adaptačně integračních kurzů pro nově příchozí cizince, které jsou do budoucnosti plánovány v České republice jako povinné.

Tento projekt se zaměřuje na metodiku plánovaných integračních kurzů "Vítejte v České republice", školení lektorů, školení tlumočníků a vytváření metodických materiálů, které umožní hladký počátek kurzů ve chvíli, kdy budou pro imigranty povinné.

V pilotní fázi projektu "Základní orientace" NNO Slova 21, na které se podílela IOM Praha expertně, byly kurzy odzkoušeny a evaluovány na skupině více než sto šedesáti lidí. Účastníci kurzů byli velmi spokojeni s předanými informacemi, které na počátku svého pobytu v ČR (často ani později) neznají. Dále ocenili fungování integračních center a neziskových organizací, které poskytují bezplatnou poradenskou činnost. Mottem pilotního odzkoušení kurzů, které se v evaluacích často objevovalo, bylo: "Kdybych tyto informace měl na počátku mého pobytu v ČR, ušetřil bych spoustu času, i peněz."

 

Hlavním cílem projektu je podpora integrace občanů třetích zemí v České republice a podpora znalosti jejich práv, povinností a orientace v prostředí České republiky prostřednictvím poskytovaných integračních kurzů (tzv. uvítací kurzy). Uvítací kurzy mají být dle věcného záměru nového zákona o vstupu a pobytu občanů třetích zemí předkládaného Ministerstvem vnitra pro občany třetích států do 6 měsíců od vstupu na území povinné.

Prostřednictvím průzkumu o poskytovaných integračních kurzech v zahraničí, dvou studijních cest do Norimberka a Vídně a  expertního semináře v České republice za účasti zahraničních odborníků dojde ke zvýšení povědomí budoucích poskytovatelů kurzů a expertů v ČR o nejlepší zahraniční praxi a úspěšných modelech integračních kurzů. Z těchto zahraničních zkušeností k integračním kurzům bude vytvořena brožura s vybranou zahraniční nejlepší praxí.

V rámci projektu byla také zorganizována pětidenní Letní škola migrace a integrace ve dnech 1.-6.září 2013 na Jihočeské univerzitě pro studenty, experty a širokou veřejnost za účasti pozvaných zahraničních expertů. Cílem Letní školy je zvýšit povědomí odborné veřejnosti o nových inovativních integračních modelech, modelech zapojení imigrantů do hostitelské společnosti podporou diverzity, participace a sociální koheze a inkluze.

 

Hlavním zaměřením projektu - formování profese sociokulturních mediátorů - je založení a rozvoj tematické sítě tvořené zahraničním partnerem z Portugalska ACIDI, I.P.(Alto Comissariado para a Imigraçio e Diálogo Intercultural - Vysoký komisariát pro imigraci a interkulturní dialog), českými nevládními organizacemi pracujícími s migranty, Asociací mediátorů, Odborem azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR - gestorem integrační politiky cizinců, Ministerstvem práce a sociálních věcí - oddělením zahraniční zaměstnanosti a CARITAS Vyšší odbornou školou sociální v Olomouci.

 

Hlavním cílem projektu je podpora integrace cizinců v České republice tak, aby cizinci znali svá práva a povinnosti a orientovali se v prostředí České republiky.

Specifickým cílem je rozšíření informací o legálních možnostech pobytu v ČR a omezení negativních jevů a zároveň zvýšení inter-kulturních kompetencí cizinců žijících v ČR po jejich příjezdu.

Cílů bude dosaženo prostřednictvím zavedení uvítacích jednodenních kurzů pro nově příchozí cizince a pilotní ověření kurzů, které poskytnou základní informace o České republice a životě v ní.

IOM se podílela s o.s. Slovo 21 zejména na vytvoření metodické příručky pro budoucí lektory těchto kurzů a informačních tištěných materiálech.

Více informací o projektu naleznete na stránkách o.s. Slovo 21.

Zavedení koncepce a integrační politiky na komunální úrovni v ČR, a to zejména v Praze prostřednictvím výměny zkušeností s vyspělejšími státy EU. To je hlavní cíl projektu „Vzájemná komunikace = lepší integrace II“.

IOM se expertně účastnila studijních cest do Vídně a Amsterodamu (v rámci projektu proběhly dále studijní cesty do Madridu a Lisabonu). Dále pak podpořila mezinárodní konferenci k integraci imigrantů ve dnech 23. - 24. února 2012 a kulatý stůl pro zástupce lokální samosprávy dne 15. května. Mezinárodní organizace pro migraci dále pak odborně zaštítila vznik Publikace k nejlepší praxi v oblasti integrace cizinců na municipální úrovni.

Více o projektu na webových stránkách o.s. Slovo 21.

 

Projekt iYouth si klade za cíl posilovat kapacity organizací pracujících s mládeží - migranty tak, aby byly lépe schopné podpořit integraci cílové skupiny a působit preventivně proti sociální exkluzi mladých migrantů.

V České republice je neziskovým partnerem META o.s. a vládním partnerem OAMP MVČR.

Prostřednictvím tzv. peer skupin, které vyhodnotí politiku a praxi v jednotlivých partnerských zemích projektu, budou vyvinuty nelepší integrační modely pro práci s cílovou skupinou. Tyto modely poslouží pro vytvoření školících materiálů, které budou dostupné online. Zároveň projekt obsahuje i workhopy budování kapacit neziskových organizací pracujících s touto cílovou skupinou. Díky projektu se zvýší povědomí o práci neziskových organizací (často organizací samotných migrantů) a dojde k lepšímu zasíťování těchto organizací s dalšími zainteresovanými organizacemi a institucemi na lokální, národní, ale i evropské úrovni.

Projekt iYouth je spolufinancován z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstvem vnitra České republiky.

 

Projekt je realizován ve spolupráci s neziskovými organizacemi a institucionálními partnery v Rakousku, České republice, Finsku, Francii a Polsku. Projekt je realizován od 1. září 2011 a trvá 18 měsíců.

 

 

 

ELCI projekt podporuje spolupráci na lokální úrovni a integraci imigrantů prostřednictvím organizací migrantů. Lokální úroveň je mnohem bližší obyvatelům, a to i cizincům, proto projekt podporuje integraci cizinců na lokální úrovni.

Organizace migrantů mohou hrát klíčovou úlohu v integračním procesu zejména díky jejich hloubkové znalosti problémů cizinců, ale i znalosti zvyků a kulturních hodnot jednotlivých cizineckých komunit.

Bohužel jsou kontakty mezi lokální administrativou a organizacemi migrantů často velmi omezené, a proto v rámci ELCI projektu spolupracuje sedm zemí Evropské unie na zvýšení povědomí o práci organizací migrantů v rámci procesu integrace.

Součástí projektu byl výzkum a analýza práce organizací migrantů v České republice a školení na podporu kapacit organizací migrantů. Dne 25. 4. 2012 proběhla k tématu veřejná debata v Domě národnostních menšin. Výstupy veřejné debaty naleznete dále na těchto stránkách.

Více o aktivitách v anglické části stránek iom.cz.

Projekt je kofinancován Evropskou komisí a US Embassy Prague. Začal 1.12.2010 a trval do 1.6.2012.

V České republice na projektu spolupracuje IOM Praha s o.s. Slovo 21 a za vládní instituce Centra na podporu integrace cizinců Správy uprchlických zařízení MVČR.

Dále je do projektu zapojena Francie (manažerem je IOM Marseille), Španělsko, Itálie, Maďarsko a Polsko.

IOM Praha poskytuje v rámci projektu realizovaného společně s Ukrajinskou Iniciativou v ČR z prostředků Nadace Open Society Fund Praha konzultační a asistenční služby pro cizince:

IOM Praha  spravuje od roku 2003 stránky Doma v České republice na www.domavcr.cz určené cizincům žijícím či chystajícím se žít v České republice. Webové stránky jsou praktickým nástrojem integrace, pomáhajícím cizincům najít zde druhý domov. Cílem stránek je zvýšení úrovně informovanosti cizích státních příslušníků dlouhodobě usazených v České republice. Těžiště stránek spočívá v databázi Rady pro život v České republice, kde jsou informace o pobytu, rodině, zaměstnání, podnikání, bydlení, zdraví a zdravotní péči, sociální zabezpečení, vzdělávání, státní občanství a sdružování.

"Zdravotní pojištění cizinců v České republice rok 2007" - Projekt Pojišťovny VZP, a.s. a IOM Praha zaměřený na poskytování informací v oblasti zdravotního pojištění a zdravotní péče cizinců s důrazem na ukrajinskou komunitu

Cílem tohoto projektu bylo prostřednictvím informací a dalších služeb pomoci migrantům v integraci do jejich hostitelské společnosti. Projekt rovněž přispěl k seznámení odborné veřejnosti, veřejných úředníků především, s potřebami migrantů a nejlepšími způsoby dosažení efektivní integrace. Za tímto účelem sledoval projekt dvojí strategii. První část projektu se zaměřila na výzkum a zhodnocení potřeb migrantů v dotčených zemích. Druhá část projektu shromáždila tzv. best practices od zástupců různých úřadů v dotčených zemích, jednak expertů ze starých členských států Evropské unie, aby v rámci dvou školení školitelů diskutovali o nejlepších postupech týkajících se integračních služeb, jako jsou otázky zaměstnanosti, vzdělávání a komunitní integrace migrantů. Závěry a doporučení z workshopů zaměřených na školení školitelů byly shrnuty v dokumentu, jenž byl předložen odpovědným činitelům v dotčených zemích prostřednictvím národních seminářů, jež byly vedeny vyškolenými účastníky.

V rámci projektu byla zejména vytvořena webová stránka pro cizince Doma v České republice na www.domavcr.cz. Informace z této webové stránky jsou šířeny mezi komunity cizinců díky komunitním časopisům. Webová stránka, která je v českém, anglickém, ruském, ukrajinském, vietnamském a arménském jazyce, přitom představuje zcela ojedinělý projekt, a to nejen v České republice.

 

Projekt Untold Stories (nevypovězené příběhy) by rád přiblížil široké české veřejnosti život cizinců u nás, a to prostřednictvím vyprávění osobních příběhů o svém životě a novém domově za hranicemi své rodné země.