» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • IOM má více než 170 členských států a další pozorovatele z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Asistované dobrovolné návraty a reintegrace

 

Program dobrovolných návratů (AVR - Assisted Voluntary Return) je celosvětový program IOM, který je realizován také v České republice. Program nabízí migrantům, kteří porušili pobytový režim, možnost důstojného a bezplatného návratu domů za asistence IOM. Jde o poskytnutí alternativního řešení situace lidem, kterým hrozí nebezpečí nuceného návratu (deportace). Ve spolupráci se Správou uprchlických zařízení MV ČR je tato asistence poskytována i žadatelům o mezinárodní ochranu.

 

IOM Praha se zapojila do návratové politiky ČR podepsáním Smlouvy o asistovaných dobrovolných návratech s Ministerstvem vnitra ČR v září 2001. IOM Praha se výrazně angažuje při obstarávání dokladů potřebných pro návrat a komunikuje se zastupitelskými úřady i mimo ČR.  Program zajišťuje asistenci pracovníků IOM během odbavení k odletu, v tranzitních bodech, i na letišti v cílové zemi. V obecné rovině program pomáhá snižovat ekonomická a bezpečnostní rizika spojená s neregulérní migrací. 

 

IOM se také snaží nabídnout k dobrovolným návratům také různé typy reintegračních programů po návratu (AVRR), které mají zajistit udržitelný návrat, jako je pracovní poradenství, podpora v začátcích drobného podnikání, rekvalifikační kurzy aj.

Mezinárodní organizace pro migraci zdůrazňuje ve své politice potřebu vnímat celý cyklus migrace od informované migrace v zemi původu, přes regulérní vycestování a přicestování do hostitelské země, omezení neregulérní migrace, ochranu práv pracovních migrantů, integraci cizinců dlouhodobě usídlených v ČR, tak i udržitelné návraty zpět do země původu. Z hlediska vlád zemí, i migrantů pak ještě IOM dává důraz na to, aby migrace byla prospěšná jak hostitelským státům, tak ale i zemím původů z hlediska jejich rozvoje a zabývá se koherencí migračních a rozvojových politik. Tento široký pohled a nadhled umožňuje IOM ve spolupráci s misemi v jednotlivých státech brát zřetel na jednotlivé etapy migrace pro prospěch migrantů, ale i vlád.

 

 

 

Tento projekt ENF 2013-14 je realizován ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR a spolufinancován EU z prostředků Evropského návratového fondu 2013. Navazuje na projekty vytvoření a provozování návratového centra, které se realizovaly v předešlých obdobích.

Tento projekt ENF 2013-08 byl realizován od 1. 7. 2014 do 30.6.2015 ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR a spolufinancován EU z Evropského návratového fondu 2013. Projekt má za cíl zvýšit informovanost o projektech dobrovolných asistovaných návratů a reintegrace (dále AVRR) mezi cílovou skupinou cizinců ze třetích zemí a současně i zvýšit informovanost mezi českou laickou i odbornou veřejností.

Tento projekt ENF 2013-12 je realizován ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR a spolufinancován EU z Evropského návratového fondu 2013. Hlavním cílem projektu je podpořit strategický přístup ČR k řízení návratů migrantů do zemí svého původu, a to prostřednictvím praktického využití motivačních pobídek, které slouží ke zvýšení zájmu o dobrovolný návrat mezi cílovou skupinou.

Tento projekt ENF 2013-04 je realizován ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR a spolufinancován EU z Evropského návratového fondu 2013. Navazuje na předchozí dvě fáze projektu Reintegrační program pro navrátilce z ČR, které byly realizovány v uplynulých dvou letech.

Projekt, stejně jako v první a ve druhé fázi, přispívá ke zlepšení  podmínek pro úspěšnou reintegraci občanů třetích zemí navracejících se z ČR do zemí původu. Reintegrační asistence je zaměřena na občany nejčastějších cílových zemí existujících programů dobrovolných návratů (Ukrajina, Vietnam, Mongolsko, Ruská federace, Bělorusko, Moldavsko, Gruzie, Kyrgyzstán). Při realizaci programu IOM Praha spolupracuje s misemi IOM a partnery v zemích návratu a využívá již existující reintegrační infrastruktury a expertízy IOM v této oblasti. Důraz klade na poskytování reintegrační asistence formou přímého hrazení nákladů.

Tento projekt ENF 2013-03 je realizován ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR a spolufinancován EU z prostředků Evropského návratového fondu 2013. Navazuje na projekty Vytvoření návratového centra a Návratové centrum realizované v předešlých obdobích.

Návrh projektu přímo navazuje na předchozí projekt „Vytvoření inovativních koncepčních návrhů v oblasti návratové politiky v České republice“ fáze II. Zatímco ve fázi I. a II. se projekt více věnoval tvorbě politiky a právnímu ukotvení návratové politiky do zákona, tato fáze (III.) bude více zaměřena na praktické otázky spojené s návraty. Přímé rozhovory s identifikovanými aktéry a osobní zkušenost v dalším členském státě EU – Belgii či Rakousku, povedou čeští experti na oblast návratové praxe.

Tento projekt je realizován ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR a spolufinancován EU z prostředků Evropského návratového fondu 2012. Navazuje na projekt Vytvoření návratového centra realizovaný v předešlém období.

Tento projekt ENF 2012-04 je realizován ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR a spolufinancován EU z Evropského návratového fondu 2012. Navazuje na projekt Reintegrační program pro navrátilce z ČR, který byl realizován v uplynulém roce.

Projekt, stejně jako v první fázi, přispívá ke zlepšení  podmínek pro úspěšnou reintegraci občanů třetích zemí navracejících se z ČR do zemí původu. Reintegrační asistence je zaměřena na občany nejčastějších cílových zemí existujících programů dobrovolných návratů (Ukrajina, Vietnam, Mongolsko, Ruská federace, Bělorusko, Moldavsko, Gruzie, Kyrgyzstán). Při realizaci programu IOM Praha spolupracuje s misemi IOM a partnery v zemích návratu a využívá již existující reintegrační infrastruktury a expertízy IOM v této oblasti. Důraz klade na poskytování reintegrační asistence formou přímého hrazení nákladů.

 

Tento projekt ENF 2011-07 byl relizován ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR a spolufinancován EU z Evriopského návratového fondu.

Předmětem II. fáze projektu "Inovativní návrhy do české návratové politiky a praxe, zkušenosti EU MS" bylo především návratové legislativní uspořádání.

Tato druhá fáze projektu navázala na první, využívala již ustanovené Konzultační skupiny pro rozhodnutí v rámci projektu a spolupracovala s odborníky v Nizozemsku. Nizozemsko bylo identifikováno jako EU členský stát, která má s návraty dlouhodobé a efektivní zkušenosti. Cílem druhé fáze projektu bylo posoudit příklady dobré praxe a zejména legislativní zakotvení návratů do zákonného pořádku.

Tento projekt ENF 2011-08 je realizován ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR a spolufinancován EU z Evropského návratového fondu 2011.

Projekt přispívá ke zlepšení  podmínek pro úspěšnou reintegraci občanů třetích zemí navracejících se z ČR do zemí původu. Reintegrační asistence je zaměřena na občany nejčastějších cílových zemí existujících programů dobrovolných návratů (Ukrajina, Vietnam, Mongolsko, Ruská federace, Bělorusko, Moldavsko, Gruzie, Kyrgyzstán). Při realizaci programu IOM Praha spolupracuje s misemi IOM a partnery v zemích návratu a využívá již existující reintegrační infrastruktury a expertízy IOM v této oblasti. Důraz klade na poskytování reintegrační asistence formou přímého hrazení nákladů.

 

Tento projekt ENF 2010-05 byl realizován ve spolupráci s Ministerstvem vnitra České republiky a spolufinancován Evropskou unií z Evropského návratového fondu.

Asistované dobrovolné návraty (assisted voluntary returs, dále jen „AVR“) tvoří již několik let nedílnou součást migrační politiky České republiky. Za tu dobu se podařilo vytvořit funkční systém, který pomohl již stovkám migrantům usnadnit jejich návrat do zemí původu. Přestože efektivita systému v posledních letech výrazně stoupá a podařilo se odstranit řadu počátečních problémů, některé výzvy stále přetrvávají. Řada z nich přitom paradoxně souvisí právě s rychlým rozvojem AVR projektů a s tím související bohatou nabídkou jednotlivých služeb. Mezi hlavní výzvy přitom v současnosti patří otázka koordinace poskytovaných služeb, efektivní šíření informací o možnostech AVR a zvýšení motivace pro zapojení se do programu.

Cílem realizovaného projektu bylo přispět k řešení těchto výzev, a to prostřednictvím vyhledání a převzetí vhodných zkušeností členských států EU. Programy AVR jsou pro potřeby řízení migrace využívány ve všech členských státech EU.  Existuje přitom celá řada přístupů k tomuto tématu v závislosti na uspoření dané země, kompetencích jejích příslušných institucí a zejména přístupu k migrační politice. Přesto lze ve vývoji AVR programů většiny zemí EU identifikovat výzvy, které jsou dnes relevantní i pro Českou republiku. Způsob jakým se k nim dané státy postavily může být proto pro náš systém inspirací a přínosem pro jeho další zefektivnění.

Tento projekt byl realizován ve spolupráci s Ministerstvem vnitra České republiky a spolufinancován Evropskou unií z Evropského návratového fondu.

 

Cílem projektu bylo vytvoření Návratového centra jakožto instituce, která se postupně stane koordinačním centrem veškerých aktivit spojených s problematikou dobrovolných návratů na národní úrovni. V rámci návratového centra spolupracují státní, mezinárodní i nevládní subjekty s cílem zefektivnit veškeré činnosti s touto problematikou související.

Projekt je určen pro celkem 35 beneficientů z Moldavska a je platný do konce června 2010. Reintegrační asistence poskytovaná českou vládou je v hodnotě 700 USD. Projekt je určen Moldavanům, kteří se vrací v rámci programu dobrovolných návratů IOM zpět do Moldavska. Navrátilci se mohou obracet přímo na kancelář IOM Praha, Čechova 23, Praha 7. Telefon: 233 37 01 60.

V rámci projektu jsou dále distribuovány informace podporující finanční gramotnost občanů Moldavska, včetně informací o nejlepších způsobech zasílání remitencí a jejich dalšího využití v Moldavsku pro investiční účely.

 

Zde získáte informaci o dříve realizovaných specializovaných programech IOM Praha v oblasti návratu a reintegrační asistence.