» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • IOM má více než 170 členských států a další pozorovatele z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Aktivity

 

Program dobrovolných návratů (AVR - Assisted Voluntary Return) je celosvětový program IOM, který je realizován také v České republice. Program nabízí migrantům, kteří porušili pobytový režim, možnost důstojného a bezplatného návratu domů za asistence IOM. Jde o poskytnutí alternativního řešení situace lidem, kterým hrozí nebezpečí nuceného návratu (deportace). Ve spolupráci se Správou uprchlických zařízení MV ČR je tato asistence poskytována i žadatelům o mezinárodní ochranu.

 

V celosvětovém měřítku jsou programy na přesídlení uprchlíků klíčovou aktivitou IOM. Ročně jsou za asistence IOM přesídleny desetitisíce lidí z míst ohrožených ozbrojeným konfliktem, humanitární krizí, nebo přírodní katastrofou do hostitelských zemí. Česká republika se na přesídlovacích operacích aktivně podílí a kancelář IOM v Praze má tu čest asistovat české vládě při realizaci jednotlivých operacící. Jde o logistické zajištění samotných transportů, ale také o zajišťování zdravotní péče pro přesídlované osoby, kurzů kulturní orientace, eskort, nebo základního vybavení přesídlovaných osob na cestu (cestovní doklady, ošacení, zavazadla). IOM Praha rovněž logisticky zajišťuje mise vládních úředníků související s výběrem osob pro přesídlení do ČR.

IOM také celosvětově zprostředkovává programy přesídlení. IOM Praha realizuje programy přesídlení do České republiky pro potřebné osoby. Kromě samotné logistiky zahrnují přesídlovací programy také sociálně kulturní orientaci, zdravotní prohlídky a zajištění cestovních dokladů.

 

 

 

 

 

Zdůraznit pozitivní vztah mezi migrací a rozvojem je dlouhodobý záměr aktivit IOM Mezinárodní organizace pro migraci v globálním měřítku. Nacházíme se v éře nebývalé lidské mobility, a proto je důležité prohloubit porozumění vztahům mezi migrací a rozvojem, stejně tak jako prakticky zúročovat benefit migrace pro rozvoj a vypracovat udržitelná řešení pro problematické migrační situace.  Přístup IOM k migraci a rozvoji vychází z pozice mezinárodní migrace, která, pokud je správně řízená, může přispět k rozvoji a prosperitě zemí původu i cílovým zemím, stejně tak jako může prospět migrantům samotným. IOM se proto snaží využít rozvojový potenciál migrace k prospěchu jednotlivců i společnosti, a to zejména v oblasti cirkulární migrace, remitencí, vazeb diaspor se zeměmi původu aj.

 

V posledních letech výrazně stoupá počet cizinců, kteří přicházejí do ČR za prací. IOM se dlouhodobě angažuje tak, aby byl systém pracovní migrace nastavený ku prospěchu jak cizinců, tak české společnosti, ale i země původu, a aby bylo zamezeno nelegálnímu zaměstnávání cizinců.

Obchodování s lidmi za jakýmkoli účelem se celosvětově stává stále závažnějším problémem. Česká republika z hlediska tohoto fenoménu nejenom zemí původu, ale zejména zemí tranzitní a cílovou. Prvotní projektem IOM Praha byla informační kampaň, zaměřená na potenciální oběti obchodování za účelem nucené prostituce. Dále se IOM zaměřuje na výměnu informací mezi relevantními odborníky, na země původu obětí obchodu, informační kampaně cílené nejen na rizikové skupiny, ale i na širší veřejnost. Kromě prevence se IOM věnuje výzkumu a účastní se pravidelných setkání v rámci Programu podpory a ochrany obětí obchodu s lidmi, v jehož rámci zajišťuje dobrovolné návraty obětí do zemí původu a jejich reintegraci.

 

IOM Mezinárodní organizace pro migraci realizuje projekty ze Zahraniční rozvojové spolupráce prostřednictvím financování ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky od roku 2001.

Projekty ze ZRS České republiky, které IOM Praha implementuje ve spolupráci s IOM misemi v zemích pomoci, jsou dvojího charakteru. Jedna část projektů se zaměřuje na podporu komunitního a ekonomického rozvoje, dále pak na sociálně slabé skupiny obyvatel ohrožené nezaměstnaností či migrací, na navrátilce a podporu jejich reintegrace v zemích původu aj. IOM Praha zdůrazňuje rozvojové aspekty a tyto projekty jsou řazeny pod částí Migrace a rozvoj.

 

 

 

Integrace migrantů je základem k efektivnímu a srozumitelnému migračnímu managementu. Integrace je úzce propojena s dalšími oblastmi jako je ochrana lidských práv, rovné příležitosti, politika zaměstnanosti, národní bezpečnost, sociální stabilita, veřejné zdraví, vzdělávání, občanství a rozvoj. Politika a strategie podpory sociální, ekonomické a kulturní integrace migrantů do nového prostředí a vzdělávání hostitelské komunity o potenciálních přínosech nově příchozích může zvýšit pozitivní dopady migrace.

Ačkoliv trvalá migrace je poměrně významná, tak mezinárodní migrace v současnosti je stále převážně dočasná, krátkodobá, cirkulární a proudící do různých destinací. Integrační snahy by proto měly odpovídajícím způsobem a flexibilně reagovat na tyto různorodé situace. Globální ekonomická krize a její dopad na země původu a hostitelské země komplikují už tak dost velké výzvy v oblasti integrace migrantů.  

Rovněž Českou republiku může v budoucnu ovlivnit migrace obyvatel z jiných částí světa vynucená globální změnou klimatu. V krátkodobém horizontu by dopady změn klimatu na Českou republiku podle dosavadních odhadů neměly být dramatické, a to i díky jejímu mírnému klimatu a možnosti využití ekonomického potenciálu a technologií pro adaptaci. Na druhou stranu by se ale ČR měla co nejintenzivněji zapojit do mezinárodní spolupráce zaměřené na prevenci a řešení možných rizik vyplývajících z globálních environmentálních změn, protože důsledky se mohou projevit například v podobě ekonomické recese nebo právě velkých migračních vln.