» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace a vznikla v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • v roce 2016 má 162 členských států
  • přes 100 pozorovatelů z řad států a mezivládních a neziskových organizací
  • V IOM pracuje více než 7500 zaměstnanců pracujících na více než 3000 projektech

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Závěrečná konference projektu IOM Dublin GIVE: Je dobrovolnictví cesta k integraci?

V jednotlivých panelech konference byly představeny výstupy z tohoto projektu. Cílem iniciativy GIVE financované Evropskou Unií bylo vytvořit platformu, jejímž prostřednictvím by státní příslušníci třetích zemí (migranti pocházející ze zemí vně Evropského ekonomického prostoru) měli možnost zapojit se do projektů komunitního dobrovolnictví. Dále byla na konferenci představena doporučení pro budoucí praxi a doporučení vztahující se k integračním politikám členských států EU a dobrovolnictví jako prostředku integrace. Projekt byl koordinován misí IOM v Irsku společně s dalšími misemi IOM v Haagu, Vídni a Londýně. V rámci projektu bylo navázáno partnerství s národními dobrovolnickými agenturami v Dublinu (Volunteer Ireland), ve Vídni a Grazu (Caritas Graz), v Haagu (PEP – Participatie Emancipatie Professionals) a v Londýně a Ipswichu. Projekt byl zahájen v prosinci 2012 a ukončen v květnu 2014.

Hlavní myšlenkou projektu GIVE bylo usnadnit integraci migrantů ze třetích zemí v jejich nových komunitách, a to prostřednictvím dobrovolnické práce migrantů v místních organizacích ve čtyřech výše zmíněných projektových zemích. Předpokládalo se, že tyto aktivity povedou k inkluzi migrantů do společnosti na lokální úrovni, zlepší obecné povědomí o migrantech a participaci migrantů ve společnosti. Dobrovolnictví je tedy v tomto kontextu vnímáno jako prostředek vytvoření nových dovedností a přátelství, zlepšení zaměstnatelnosti a jazykových schopností migrantů.

Panelisté na konferenci shledali, že dobrovolnictví je skvělý prostředek k dosažení integrace, protože migrantům usnadňuje setkávání se s novými lidmi a učení se od druhých. Dotázaní dobrovolníci projevili pozitivní zkušenost se zapojením  do dobrovolnických aktivit a potvrdili, že tato zkušenost měla nezanedbatelnou roli v navázání kontaktu s novými lidmi. Dle slov Pidie Stephen z IOM, pracovní aktivita “...otevírá dveře do jinak exkluzivního kulturního a sociálního prostředí, které je velice často spojeno se zaměstnatelností – tedy prostředí, které pro mnohé nově příchozí migranty zůstává uzavřené a nepřístupné.“ Již dnes je patrné, že mnoho dobrovolnických organizací a agentur bude ve spolupráci s migranty pokračovat navzdory ukončení zastřešujícího projektu GIVE.

Důležitým poznatkem v této problematice je skutečnost, že dobrovolnictví samo o sobě nemůže být považováno za jedinou cestu k integraci a dosažení integrace musí být doprovázeno dalšími aktivitami. Přesto signál, který tak migranti vysílají do společnosti, je nezanedbatelný pro jejich postupnou integraci. Například jedním z dobrovolníků byl Motusi Diteko který se účastnil projektu v Dublinu, zejména protože chtěl sám přispět pro blaho komunity, ve které žije. Jiní migranti se naopak účastní dobrovolnických programů za účelem zvýšení kvalifikace. Je tedy nezbytné, aby byla vytvořena jistá diverzifikace v dobrovolnických aktivitách tak, aby očekávání migranta i dobrovolnické organizace byla od počátku jasná. Například dobrovolnictví za účelem zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce vyžaduje vyšší míru tréninku a struktury než například dobrovolnictví vykonávané jako volnočasová aktivita. Takový přístup v důsledku napomáhá předejít nedorozumění mezi migranty a organizacemi apod.

Pro zvýšení efektivity budoucích projektů je doporučeno, aby projektové organizace vytvořily efektivní informační kampaň, která by migrantům přiblížila dobrovolnictví jakožto možnost zapojení se do společnosti. Vytvoření partnerství s organizacemi vedenými migranty je jedním ze způsobů jak šířit povědomí o dobrovolnických aktivitách migrantů v běžných organizacích. Stejně tak by do těchto snah měly být zahrnuty i místní úřady státní správy a další státní instituce přicházející s migranty do styku.

Jedinou obavou z rozšíření dobrovolnictví mezi migranty tvoří riziko tzv. ghettoizace – tedy situace, kdy by určité dobrovolnické role byly nabízeny pouze migrantům. Ti by poté neměli možnosti interakce s místním obyvatelstvem. Z tohoto důvodu by dobrovolnické programy pro migranty měly být navrženy tak, aby byly co nejvíce inkluzívní, a vedly k navázání vztahů tak mezi migranty a většinovou populací.

V návaznosti na výsledky tohoto projektu, účastníci konference doporučili zahrnout dobrovolnictví do integračních politik členských států EU. Ačkoli by dobrovolnictví nemělo být považováno za povinnost, vlády by přesto měly uznat přínos pro společnost, kterou migranti svojí účastí na dobrovolnických aktivitách vykonávají.  V současné době se podpora dobrovolnictví jakožto způsobu integrace zásadně liší napříč členskými státy EU. Vlády tyto typy projektů podporují spíše nepřímo, a to financováním projektů nevládních subjektů. Proto jsou nejčastěji takové formy integrace podporovány především nevládními organizacemi. V důsledku nedostatku koordinované strategie integrace migrantů ze třetích zemí na úrovni jednotlivých členských států, problémy s financováním takovýchto projektů stále přetrvávají. Členské státy by měly alokovat více financí na komunitní projekty tohoto typu.

Největším přínosem projektu GIVE je také jeho adaptabilita. Za použití příručky Cesta k integraci (Toolkit – A Path to Integration), která byla v rámci tohoto projektu vytvořena, mohou organizace realizovat integrační projekty tak, aby byly přizpůsobeny situaci v jednotlivých státech. Budoucí integrační projekty by měly vycházet z lokální iniciativy a zároveň by měly být zastřešeny aktivní politikou na národní úrovni. Takové projekty, které zároveň umožňují aktivní zapojení migrantů a posilují jejich postavení ve společnosti, mají největší šanci na úspěch.

Závěrečnou zprávu z konference si můžete prohlédnout zde.