» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace a vznikla v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • v roce 2016 má 162 členských států
  • přes 100 pozorovatelů z řad států a mezivládních a neziskových organizací
  • V IOM pracuje více než 7500 zaměstnanců pracujících na více než 3000 projektech

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Pozvánka na expertní seminář k integračně adaptačním kurzům - zahraniční zkušenost 28.listopadu 2013 a kolokvium pro české odborníky 29. listopadu 2013v Domě národnostních menšin

  

Srdečně si Vás dovolujeme pozvat na expertní seminář zaměřený na realizaci adaptačně-integračních kurzů v České republice. 

 Expertní seminář se uskuteční dne 28. listopadu 2013 v Domě národnostních menšin, Vocelova 3, Praha 2 od 9 do 15.30.

Pozvaní odborníci z Vídně, Německa a Kanady přednesou příspěvky k politice a praxi integračních, informativních, socio-kulturních kurzů ve svých městech a zemích. Zajímavé bude podívat se na tyto kurzy i z  globální migrační perspektivy provázání předodjezdových a popříjezdových kurzů pro migranty.

Ve Vídni a v Německu se setkáme s velmi dobře strukturovanými kurzy pro různé kategorie imigrantů, propojené často s jazykovou výukou. Kurzy jsou pro imigranty povinné. Kanadská vláda zase podporuje i online předodjezdová školení, která podporují budoucí začlenění imigrantů ještě před jejich odjezdem z domova.

Expertní seminář se zahraniční zkušeností je jedinečnou příležitostí zejména pro státní správu, neziskové organizace, integrační centra, lektory budoucích integračně-adaptačních kurzů v ČR, mediátory aj. získat informace a dobrou praxi ze zahraničí.

Expertní seminář je tlumočen do češtiny. Program a pozvánka jsou ke stažení v příloze.

V případě zájmu se prosím registrujte zde online.

 

Zároveň si Vás dovolujeme pozvat i na kolokvium k pilotním uvítacím kurzům "Vítejte v České republice" dne 29. listopadu 2013 tamtéž, tedy v Domě národnostních menšin, Vocelova 3, Praha 2 od 9.30 do 12.30 v rámci projektu Slovo 21 o.s. v partnerství s IOM Praha.

Cílem kolokvia je představit detailně hlavní výstupy projektů k připravovaným uvítacím kurzům pro nově příchozí cizince, tedy metodiku, brožuru a vzniklý film. Smyslem kolokvia bude odborná diskuze k těmto pilotním uvítacím kurzům pro cizince. Připomínky odborníků z neziskového sektoru, integračních center, institucí, zaměstnavatelů, vzdělávacích zařízení, migrantů, lektorů, tlumočníků či inter-kulturních asistentů a mediátorů k těmto kurzům budou sepsány a využity při další realizaci projektu Vítejte v ČR.

Cílem této aktivity je vytvořit celorepublikovou síť organizací a institucí, které by se po schválení nového zákona o vstupu a pobytu cizinců v ČR mohly stát realizátory adaptačně-integračních kurzů. Kolokvium bude i pozváním všech potenciálních poskytovatelů (lektorů, tlumočníků, mediátorů aj.) k účasti na dalších aktivitách projektu Vítejte v ČR.

Pozvánku naleznete v příloze. Více informací naleznete na stránkách Slovo 21 os.

 

V případě zájmu se prosím registrujte online na tomto odkazu.

 

 

Více informací  podá Marie Říhová na mrihova@iom.int.

 

                

 

 

Expertní seminář  se realizuje v rámci projektu EIF IOM Praha “Výměna zkušeností – zahraniční praxe v oblasti integrace a integračních kurzů”.

Kolokvium je realizováno v rámci projektu EIF Slovo 21 "Vítejte v České republice" v partnerství s IOM Praha.

Tyto projekty jsou spolufinancovány z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a z prostředků dotací na integraci cizinců Ministerstva vnitra České republiky.

 

 

 

Přiložené soubory