» IOM dnes

 

IOM je mezivládní organizace, založená v roce 1951. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

  • IOM má více než 170 členských států a další pozorovatele z řad států a mezivládních a neziskových organizací

» IOM ve světě

» IOM v regionu


Výměna zkušeností – zahraniční praxe v oblasti integrace a integračních kurzů

 

 

Hlavním cílem projektu je podpora integrace občanů třetích zemí v České republice a podpora znalosti jejich práv, povinností a orientace v prostředí České republiky prostřednictvím výměny zkušeností se zahraničím o poskytování integračních kurzů (tzv. uvítací kurzy).

Specifickými cíli projektu je zefektivnění vzájemné komunikace mezi státními i nestátními orgány a institucemi, které se na integraci cizinců ze třetích zemí v ČR  podílejí a zvýšení odborného potenciálu jejich pracovníků. Dále pak zvýšení povědomí odborné veřejnosti o úspěšných zahraničních modelech poskytování integračních kurzů, modelech zapojení imigrantů do hostitelské společnosti podporou diverzity, participace a sociální koheze a inkluze.

Díky projektovým aktivitám tak dojde k výměně koncepčních a praktických zkušeností a osvědčených postupů států EU s delší imigrační historií při aplikaci konkrétních opatření na podporu integrace cizinců, které v ČR budou využity pro poskytování a koordinaci poskytování integračních kurzů pro občany třetích zemí a k zlepšení přístupu k cílové skupině od jejich integrace k jejich participaci a ocenění diverzity České republiky.

K tématu bude vytvořena dlouhodobá tématická síť mezi českými a zahraničními aktéry týkající se poskytování integračních kurzů cizincům.

K těmto cílům povedou následující aktivity.

 Průzkum k integračním kurzům

Průzkum o poskytovaných integračních kurzech byl prováděn od počátku projektu formou "desk research" a kontaktovány byly také IOM mise v jednotlivých zemích a IOM centrála v Ženevě. V rámci průzkumu byly také hledány relevantní propojení mezi předodjezdovými a popříjezdovými kurzy orientace a integračními kurzy včetně inovativních modelů jako jsou e-learningové programy. Průzkum dále pokračoval i při sběru materiálů během studijních cest do Vídně a Norimberku. Výsledky průzkumu byly využity při expertním semináři a dále slouží jako podklady pro brožuru k zahraničním zkušenostem v oblasti integračních kurzů.

Tato aktivita byla spolufinancována z prostředků Ministerstva vnitra České republiky formou dotačního projektu k integraci státních příslušníků třetích zemí.

 

Dvě dvou denní studijní návštěvy do Norimberku a Vídně

Základní výměna zkušeností proběhne v Německu a městu Vídni, kam pojede vždy 6 účastníků z IOM, NNO Slovo 21, Integračních center, dalších NNO, Ministerstva vnitra a samosprávy (dle časových kapacit aktérů) na 2 pracovní dny.

 

Studijní cesta do Vídně - 12.-14.prosince 2013

Studijní cesta do Vídně proběhla ve dnech 12.-14.prosince 2013 do magistrátního odboru Vídně MA17 – Odbor pro integraci a diverzitu. Vídeň přišla s novými kurzy tzv. „Start Coaching“ v rámci jejich politiky pro nově příchozí imigranty „Start Wien“, které jsou také navázány na získání pobytového oprávnění. Inovativní dobrou praxí je „Vzdělávací integrační pas“, ve kterém jsou registrovány všechny absolvované kurzy německého jazyka a socio-kulturní orientace. MA17 spolupracuje s různými aktéry na poskytování kurzů. Koordinační role připadá ale MA17.

Zástupce IOM Praha a integračních center v Plzni, Pardubicích, Ústí nad Labem, Hradci Králové a Prahy se zúčastnili integračních kurzů magistrátního odboru pro veřejnost, které jsou pořádány každou druhou sobotu měsíce. Navštíveny byly kurzy v českém, polském, chorvatském, ruském a anglickém jazyce s cílem zjištění metodologie integračních vídeňských kurzů a lektorských dovedností zkušených lektorů. Účastníci načerpali inspiraci pro návrhy a úpravu metodologie připravovaných českých integračních kurzů v rámci diskuzí expertní skupiny.

 

Studijní cesta do Norimberku - 20.-21.ledna 2014

Studijní cesta proběhla do Německého federálního úřadu pro migraci a uprchlíky (BAMF) v Norimberku, který významně pomáhal při organizaci této studijní cesty. BAMF je zodpovědný za formální strukturu a obsah integračních kurzů v Německu. Vyvíjí metodiku poskytování kurzů, ale také jedná o individuálních případech. Centrála BAMF je také zodpovědná za certifikaci lektorů kurzů. Integrační kurzy v Německu se skládají z jazykové výuky a kurzu orientace. Existují podobnosti s českým systémem zejména z hlediska návaznosti na pobytový status.

Studijní cesty do Norimberku se zúčastnila zástupkyně IOM Praha, Integračního centra Praha, integračního centra v Plzni, Charity ČR, Slova 21 a zástupce integračního centra v Hradci Králové. Podmínkou této účasti byla znalost německého jazyka, protože se účastní přímo zúčastnili dvou orientačních kurzů, kterých se imigranti účastní až po absolvování jazykového kurzu na úrovni B1.

Detaily ze studijních cest a informace o poskytovaných kurzech jsou k nalezení v přiložených souborech.

 

Expertní seminář v ČR se zahraniční účastí - 28. listopadu 2013

Expertní seminář proběhl v Praze za účasti 2 zahraničních odborníků. Pozvání přijal zástupce z Norimberku z BAMF a z vídeňského MA17. Zástupkyně IOM Praha dále přednesly zahraniční zkušenost z dalších evropských i mimoevropských států, a to jak s předodjezdovými, tak popříjezdovými kurzy pro různé skupiny migrantů.

Expertní seminář byl plánován jako výměna zkušeností se zahraničními zeměmi, které již několik let realizují úspěšně integrační kurzy.

Semináře se zúčastnilo 31 zástupců z  Ministerstva vnitra, integračních center, neziskových organizací a akademické obce.

Účastníci obdrželi 20stránkový materiál shrnující zahraniční zkušenosti, který byl shromážděn během průzkumu k integračním kurzům. Součástí materiálů byly i prezentace Jense Reimanna z německého BAMF a Gorana Novakoviče z vídeňského magistrátního odboru MA17.

Druhý den navázalo na expertní seminář odborné kolokvium o českých uvítacích kurzech v rámci projektu "Vítejte v ČR" realizovaného NNO Slovo 21 v partnerství s IOM Praha. Kolokvium umožnilo odbornou debatu o české podobě uvítacích kurzů.

 Podkladové materiály z expertního semináře jsou k nalezení v přiložených souborech.

Tato aktivita byla spolufinancována z prostředků Ministerstva vnitra České republiky formou dotačního projektu k integraci státních příslušníků třetích zemí.

 

Pěti denní Letní škola k migraci a integraci - 1.-6.září 2013 v Českých Budějovicích

 

 

Letní škola migrace a integrace proběhla od 1. do 6. září 2013 v Českých Budějovicích v prostorách Jihočeské univerzity. Byla zaměřená především na integraci imigrantů, jejich participaci a podporu diverzity ve společnosti s mnoha praktickými příklady.

Letní školy se zúčastnilo 47 lidí z 12ti zemí. Většina účastníků pocházela z České republiky (24 lidí), dále z Ukrajiny, ze Slovenska, Ruska, Rakouska, Litvy, Slovinska, Albánie, Maďarska, Běloruska, Ekvádoru, Austrálie a Ugandy. Mezi účastníky Letní školy byli studenti a absolventi českých i zahraničních vysokých škol, odborníci na danou problematiku pracující v neziskových organizacích, integračních centrech a institucích, které se věnují tématu integrace, migrace, různorodosti ve společnosti apod.

Mezi přednášejícími byli zahraniční hosté S. Romi Mukherjee ze Science Po-Paris nebo zástupci vídeňského magistrátního odboru integrace a diverzity MA17 a portugalského ACIDI. Z České republiky patřili v letošním roce mezi odborníky doc. RNDr. Dušan Drbohlav CSc. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, PaedDr. Lucie Sládková, ředitelka IOM Praha, PhDr. Salim Murad Ph.D. z Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, PhDr. Michal Vašečka Ph.D., sociolog z fakulty Sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, Jan Kepka z Ministerstva vnitra a další.

Přednášky byly prokládány videi, filmy a workshopy, tak aby každý den Letní školy nabídl různorodou škálu témat a inspirace v oblasti migrace a integrace.

 

Spolufinancování Letní školy poskytla Ambasáda USA v ČR. Letní škola je tradičně také spolufinancována ze studentských příspěvků.

Program a informace o přednášejících Letní školy jsou k nalezení v přiložených souborech, prezentace z přednášek jsou pak k nalezení v sekci Minulé ročníky Letní školy.

 

Brožura k integračním kurzům v zahraničí

IOM Praha vydala publikaci "Integrační kurzy pro migranty a migranty. Zahraniční zkušenosti." Publikace byla distribuována  zainteresovaným aktérům z řad státní správy, neziskového sektoru, integračních center, akademické obce aj.

Domníváme se, že v současné době, kdy se i v České republice diskutuje podoba adaptačně-integračních kurzů pro nově příchozí migranty, je zajímavé podívat se na zahraniční praxi a zkušenosti. V publikaci naleznete informace o praxi Německa, Rakouska/Vídně, Belgie, Nizozemska, Francie, Švédska, Kanady.

Zároveň publikace nabízí i pohled Mezinárodní organizace pro migraci, která má dlouholeté zkušenosti z poskytování obdobných kurzů v rámci přesídlovacích programů pro různé vlády. Jen v roce 2012 probíhaly kurzy organizované IOM v 52 zemích světa, a to jak kurzy předodjezdové, tak i popříjezdové, pro více než čtyřicet tisíc lidí.

Publikace  nabízí  pohled  na  fungování  integračních  kurzů  v  zahraničí,  jejich evaluace  a  nároky,  které  jsou  kladeny  na  migranty/ky  po  příjezdu  do  nové země.  Integrační kurzy se obvykle skládají z jazykového kurzu a sociokulturního kurzu, na který je tato publikace orientována nejvíce. Nicméně z hlediska možné komparace mezi jednotlivými zeměmi jsou v publikaci popsány částečně i podmínky pro jazykové kurzy a případnou zkoušku z jazyka na různých úrovních dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Většina  evropských  států  integrační  kurzy  poskytuje,  a  to  zejména  pro  nově  příchozí migranty/ky. Záleží ale na imigrační politice státu, v jaké konkrétní formě budou integrační kurzy cizincům/kám nabízeny. Zda jsou povinné, nebo dobrovolné. Jestli za ně cizinci/ky platí, nebo jsou jim náklady po jejich úspěšném absolvování refundovány, nebo jestli jsou zcela zdarma.  Zda  zůstanou  jen  pro  nově  příchozí,  nebo  zda  povinnost  je  absolvovat je  zpětně  vztažena  i  na  již  pobývající  cizince/ky.  Absolvování  jazykové  zkoušky má různě dlouhé období pro splnění této povinnosti a různá je i konkrétní jazyková úroveň, jíž musí migrant/ka povinně dosáhnout.

Největší  pozornost  v  této  publikaci  věnujeme  integračním  kurzům  v  Německu  a  ve  Vídni, které  jsme  v  rámci  dvou  studijních  cest  měli  možnost  s  dalšími  odborníky  z  neziskového sektoru  a  integračních  center  osobně  navštívit.  Zároveň  v  kapitole  věnované  Německu a Vídni odkazujeme také na záznamy prezentací z expertního semináře dne 28. listopadu 2014 v Praze, který pořádala Mezinárodní organizace pro migraci. V rámci těchto kapitol se nabízí i detailní pohled na metodiku vedení integračních kurzů, což ocení tvůrci metodiky českých integračně-adaptačních kurzů, ale i budoucí  lektoři kurzů. Zbývající  kapitoly k jednotlivým zemím jsou již zpracované pouze formou kvalitativní obsahové analýzy, nicméně je možné dohledat i detailnější informace díky odkazům na příslušné webové stránky a použité zdroje.

Kromě  těchto  většinou  popříjezdových  integračních  kurzů  zkouší  mnoho  zemí  také  praxi propojení kurzů před odjezdem a po příjezdu migrantů/ek. V rámci možností této publikace nabízíme  shrnutí  vybraných  zkušeností  zejména  s  ohledem  na  zapojení  Mezinárodní organizace  pro  migraci  v  těchto  programech.  IOM  má  desítky  let  zkušeností  s  realizací obdobných  kurzů  po  celém  světě  pro  vybrané  skupiny  migrantů/ek,  proto  si  dovolujeme prostřednictvím této publikace přednést i naše zkušenosti.

 

  

Publikaci také doplňuje řada doporučení pro realizaci integračně-adaptačních kurzů v České republice, která vychází ze zkoumané zahraniční zkušenosti.

 

 

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí, z prostředků Ministerstva vnitra České republiky, a z prostředků ambasády USA v Praze.

 

 

                                             Fotografie

    Expertni seminar 28. listopadu 2013Expertni seminar 28. listopadu 2013Expertni seminar 28. listopadu 2013Expertni seminar 28. listopadu 2013

Přiložené soubory